fbpx

F*ck average. Be legendary.

ΕΣΠΑ 21-27 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ MμΕ

H INGLELANDI είναι εγκεκριμένος κατασκευαστής / προμηθευτής ψηφιακών λύσεων του επιδοτούμενου προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Ψηφιακά Εργαλεία. ΕΣΠΑ 21-27.
Μάθετε περισσότερα και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας σήμερα!

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ε.Ε.
Προτεραιότητα της δράσης ΕΣΠΑ «Βασικός Μετασχηματισμός» είναι να ενθαρρύνει την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού. Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ενσωματώσει Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην λειτουργία τους.

Η χρηματοδότηση αφορά σχέδια από €18.000 έως και 30.000€ και επιδοτείται έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η Inglelandi παρέχει ένα δυναμικό πακέτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το οποίο καλύπτεται από την χρηματοδότηση και εμπεριέχει:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την επιλογή λοιπών υποστηρικτικών δαπανών.
 • Δημιουργία της αίτησης και κατάθεση φακέλου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 • Κατασκευή ιστοσελίδας / e-shop υψηλής ανταγωνιστικότητας.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (mobile apps).
 • Εξυπηρέτηση πελατών - AI Chatbox
 • B2B / Advanced B2B Συστήματα
 • Εφαρμογές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής / διαδικασιών και παροχής υπηρεσιών - ERP CRM
 • Ψηφιακή τιμολόγηση
 • VOIP τηλεφωνία

και πολλά άλλα...

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 1. Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση.
 2. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 3. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022.
 4. Να μην έχει ολοκληρωθεί & υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Ισχύουν οι περιορισμοί De Minimis

 

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με τρίτους.
 • Δαπάνες Λογισμικού: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (ERP, KPIs), Επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών.
 • Κατασκευή ιστοσελίδας & e-shop.
 • Κατασκευή mobile εφαρμογών.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Αιτήσεις χρηματοδότησης με προϋπολογισμό μικρότερο των €18.000 κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν δύνανται να υποβληθούν.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους ορίζεται ως το 50-60% (ανάλογα την Περιφέρεια)

Ισχύει ο Κανονισμός Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis)

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Επενδυτικές δαπάνες ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές/ υποστηρικτικές δαπάνες
 • Δαπάνες απόκτησης λογισμικού/ εφαρμογών

Αναλυτική παρουσίαση επιλέξιμων δαπανών της Δράσης:

Εξοπλισμός:

Δαπάνες Εξοπλισμού γραφείου ως Πάγια στοιχεία:

 • Desktop/ laptop [μέχρι 2 τμχ]
 • Πολυμηχάνημα
 • Συσκευές ήχου
 • Συστήματα ψηφιακής προβολής
 • Barcode/ RFID Scanner
 • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
 • Servers που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

Δαπάνες Εξοπλισμού αναβάθμισης σύνδεσης στο internet:

 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB ή/και συστήματος Wi-Fi (με κεραίες)

Λογισμικό:

Δαπάνες Λογισμικού/ εφαρμογές γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως Πάγια στοιχεία:

 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης
 • Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
 • Εφαρμογές Firewall
 • Εφαρμογές VPN
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε Cloud
 • Λογισμικό Data Management Software

Δαπάνες Λογισμικού/ εφαρμογές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης:

 • Εφαρμογές ERP
 • Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων & Εκδηλώσεων
 • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Chatbot
 • Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration eCommerce, advanced B2C eShops)
 • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών
 • Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
 • CCTV

Δαπάνες Λογισμικού/ Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία:

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets)

Υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες SaaS & CaaS

Ισχύουν για όλες τις κατηγορίες:

 1. Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.
 2. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δεν είναι επιλέξιμες.
 3. Για την πιστοποίηση των δαπανών προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.
 4. Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τον ΚΑΔ της επιχείρησης.

Αναλυτικές επισημάνσεις:

Δαπάνες Εξοπλισμού
Στην αίτηση χρηματοδότησης, ο εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά, με τεχνικές προδιαγραφές, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης του και το κόστος απόκτησής του.

Δαπάνες Λογισμικού
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού, στην εγκατάσταση, καθώς και στην παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Το λογισμικό είναι καινούριο.
 • Το λογισμικό, μπορεί να χαρακτηριστεί ως άυλο στοιχείο ενεργητικού - σύμφωνα με ΕΛΠ- και να επιδέχεται αποσβέσεων.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Οι επιλέξιμες αμοιβές συμβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε:

 • Παροχή υπηρεσιών, παρακολούθησης της υλοποίησης του επενδυτικού έργου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας και ο πρώτος διαθέσιμος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Πριν συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τις προϋποθέσεις πατώντας εδώ.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  TOP